Author: FMDX

September 24 2021

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km204.64 9B 0639 D Antenne DE, Stuttgart-Frauenkopf (bwü) 406km202.93 9A 0705 D DR Saarland, Bliestal (saa) 267km Map

September 18 2021

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km178.35 5C 0703 D DR Deutschland, Molbergen-Peheim (Cloppenburg) (nds) 301km178.35 5C 0703 D DR Deutschland, Bungsberg/NDR-Mast (shs) 541km178.35 5C 0707 D DR Deutschland, Rostock-Toitenwinkel (mev) 610km178.35 5C 0721 D DR Deutschland, Lübeck-Stockelsdorf (shs) 515km178.35 5C 0721 D DR Deutschland, Magdeburg/Burg Kapaunberg (san) 510km178.35 5C 0725 D…

Read the full article

September 12 2021

MHz Block UTC ITU Ensemble + Location Details Remarks km178.35 5C 0756 D DR Deutschland, Halle/Petersberg (san) 508km178.35 5C 0757 D DR Deutschland, Belzig (brb) 558km178.35 5C 0757 D DR Deutschland, Brocken (san) 419km190.64 7B 0802 D hr Radio, Kreuzberg (Rhön) (bay) 377km204.64 9B 0803 D Antenne DE, Frankfurt (Main)/Europaturm (hes) 294km178.35 5C 0805 D…

Read the full article