Day: 5 June 2021

June 5 2021

MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km70.91 1400 UKR Radio Mariya v Ukraini, Vinnytsya/VFKRRT, vul. Maksymovycha, 23 (VI) // web 1694km MapMap ES in BEL