August 11 2021

MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km
70.70 0724 UKR Golos Nadiyi, Sarata/OORTPTS, vul. Mel’nychna, 1b (OD) // web 1909km
70.91 0725 UKR Radio Mariya v Ukraini, Vinnytsya/VFKRRT, vul. Maksymovycha, 23 (VI) // web 1694km
95.30 0841 D YOU FM (hr), Hardberg (hes) 333km
98.00 0856 D NDR 1 Niedersachsen, Torfhaus (Harz-West) (nds) 413km
72.32 0911 BLR BR Pershy Kanal/OIRT, Geranyony/RTPS (HR) // web 1445km
71.54 0912 BLR BR Radio Grodno/OIRT, Geranyony/RTPS (HR) // web 1445km
72.89 0913 BLR BR Radio Stalitsa/OIRT, Minsk/RTPS Kolodischi (MI) // web 1589km
72.11 0915 RUS Radio Shanson, Kaliningrad/Ul. Sibiryakova (KA) // web 1135km
71.33 0917 BLR BR Pershy Kanal/OIRT, Minsk/RTPS Kolodischi (MI) // web 1589km
70.43 0919 BLR BR Kanal Kultura/OIRT, Minsk/RTPS Kolodischi (MI) // web 1589km
70.13 0920 BLR BR Kanal Kultura/OIRT, Smorgon’/RTPS (HR) // web 1504km
70.31 0920 BLR BR Kanal Kultura/OIRT, Myadzel/RTPS Telyaki (MI) // web 1535km
69.26 0921 BLR BR Radio Stalitsa/OIRT, Geranyony/RTPS (HR) // web 1445km
68.39 0922 BLR BR Kanal Kultura/OIRT, Geranyony/RTPS (HR) // web 1445km
68.90 0922 BLR BR Radio Stalitsa/OIRT, Grodno (Hrodna)/RTPS (ul. Gorkogo, 85) (HR) // web 1328km
67.76 0923 BLR BR Radio Grodno/OIRT, Grodno (Hrodna)/RTPS (ul. Gorkogo, 85) (HR) // web 1328km

Map