May 28 2024

MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km
66.44 0824 RUS Radio Rossii, Moskva/Ostankino (MV) // stream 2223km
66.74 0824 BLR BR Kanal Kultura/OIRT, Ushachy/RTPS Astravenec (VI) // stream 1656km
70.67 0826 BLR BR Pershy Kanal/OIRT, Vitebsk/RTPS Jurjeva Gorka (VI) // stream 1751km
68.69 0827 BLR BR Pershy Kanal/OIRT, Myadzel/RTPS Telyaki (MI) // stream 1535km
67.64 0828 BLR BR Radio Vitebsk/OIRT, Myadzel/RTPS Telyaki (MI) // stream 1535km
68.24 1306 UKR Radio Mariya, Rivne/Antopil’, RFKRRT (RI) // stream 1521km
69.68 1306 UKR Radio Mariya, Kyiv/KFKRRT (KC) // stream 1803km
70.04 1309 UKR Radio Mariya, Zhytomyr/Andrijivka, ZHFKRRT (ZH) // stream 1678km
67.28 1312 UKR Svitle Radio Emmanuyil, Kyiv/RaTel, vul. Olegivs’ka (KC) // stream 1807km

Map